Договір публічної оферти по наданню послуг із вивчення німецької мови

Фізична особа-підприємець Молоков Євгеній Альбертович (ІПН 3706201794), що зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку за адресою: 10001, Україна, Житомирська область, м. Житомир, Корольова С.П. майдан, будинок 8, іменований надалі «Виконавець», з одного боку та будь-яка фізична чи юридична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони» уклали цей Публічний Договір про наступне:

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦЬОМУ ДОГОВОРІ МАЮТЬ НАСТУПНЕ ЗНАЧЕННЯ:

Публічна оферта – публічна пропозиція Виконавця (викладена на сайті Виконавцяhttps://dehto.de)  адресована невизначеному колу Замовників, відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України (надалі – «ЦКУ»), укласти Договір про надання послуг із вивчення німецької мови на визначених умовах.

Публічний договір – договір про надання послуг із вивчення німецької мови, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах оферти з моменту Акцепту Замовником її умов.

Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником умов Оферти Договору, шляхом передоплати замовлених Послуг, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті.

Замовник – будь-яка фізична чи юридична особа, яка оплатила Пакет послуг по вивченню німецької мови або особа на користь якої оплачено Пакет послуг.

Виконавець – ФОП Молоков Євгеній Альбертович. Номер телефону: +380975772093. Адреса ел.пошти: [email protected]. Місце проживання: 10001, Україна, Житомирська область, м. Житомир, Корольова С.П. майдан, будинок 8.

Сайт Виконавця (надалі – «Сайт») – офіційна веб-сторінка Виконавця в локальній мережі та в мережі Інтернет, за адресою https://dehto.de яка є одним з основних джерел інформування Виконавця та Замовників.

Пакет послуг – сукупність навчальних Послуг з вивчення німецької мови, запропонованих Виконавцем Замовнику на Сайті.

Інформаційно-консультаційні послуги (надалі – «Послуги») – комплекс інформаційно-консультаційних послуг (Семінари, Конференції, Курси, Тренінги, Майстер-класи, Програми, Лекції, Консультації та/або інші послуги у форматах Заходів, Відео, Online-трансляцій, Вебінарів, Консультацій, Корпоративного навчання, Аудіо, текстової інформації та інших), що пропонуються або реалізовуються Замовникові Виконавцем. Порядок та умови надання послуг Виконавцем Замовникам визначаються цим Договором та умовами, вказаними на сторінці відповідної Послуги Виконавця.

Прейскурант – затверджені Виконавцем розцінки на свої Послуги, яким встановлюється єдиний для всіх Замовників розмір оплати за надання Послуг. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 ЦКУ та його умови є однакові для усіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір.

1.2. Даний Договір, у відповідності до ст. 628 ЦКУ є змішаним договором, тобто таким, в якому містяться елементи різних договорів: публічного договору, договору приєднання, договору надання послуг тощо.

1.3. Даний Договір, у відповідності до ст. 634 ЦКУ є договором приєднання, умови якого встановлені Виконавцем та який може бути укладений лише шляхом приєднання Замовника до запропонованого договору в цілому та без застережень, крім випадків прямо передбачених законом.

1.4. У зв’язку з вище викладеним, уважно прочитайте текст даного Договору, і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом Договору, Виконавець пропонує Вам відмовитися від надання Послуг Виконавця або укласти інший двосторонній письмовий Договір.

1.5. Договір, укладений з Виконавцем за допомогою акцепту публічної оферти є юридично чинним у відповідності до ст. 642 ЦКУ і є рівнозначним договору, підписаному Сторонами та вважається таким, що Замовник ознайомився і згоден з умовами цієї Оферти. Цей Договір прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового договору на умовах, що викладені в цьому Договорі.

1.6. Умови цієї Оферти не застосовуються, якщо між Сторонами укладений інший двосторонній договір, та його норми є чинними на час надання Послуг.

1.7. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цієї Оферти відповідно до її умов.

1.8. Всі умови Договору, що передбачені цією Офертою, є обов’язковими для Сторін.

1.9. Чинна редакція положень Договору, які передбачено цією Офертою, міститься за посиланням https://dehto.de. Виконавець залишає за собою право змінювати чи доповнювати положення Договору, що передбачені цією Офертою, в будь-який момент без попереднього чи наступного повідомлення Замовника про це. Замовник самостійно відстежує зміни до положень Договору, які передбачено цією Офертою, і знайомиться з їх чинною редакцією. Продовження користування послугами після внесення Замовником змін чи доповнень до положень Договору, що передбачені цією Офертою, означає прийняття та згоду Замовника з такими змінами чи доповненнями.

1.10. Всі інформаційні матеріали, представлені на Сайті, носять довідковий характер. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються виконання Послуги, перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до Виконавця або відправити запит на адресу електронної пошти [email protected] або [email protected]


2. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Ця оферта, у випадку прийняття її Замовником, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором) на умовах приєднання, до якого приєднується Замовник, з моменту Акцепту останнім умов Договору, що передбачені цією Офертою, разом з умовами або додатками до неї, у випадку наявності таких додатків.

2.2. Для того, щоб прийняти цю Оферту і укласти Договір, Замовник повинен здійснити акцепт, тобто вчинити дії щодо надання згоди на укладання Договору на умовах, викладених в Оферті.

2.3. Пропозиція є повно й беззастережно прийнятою (акцептованою), а договір є укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця, та/або шляхом здійснення дій по реєстрації на сайті, в залежності від того, яка подія настала першою. В такому разі, додаткове підписання Договору з боку Замовника не потребується. При цьому натискання Замовником кнопки «Пройти цей курс» означає повну та беззастережну згоду Замовника з положеннями Договору, що передбачені цією Офертою (акцепт оферти). У випадку незгоди з умовами Договору, що передбачені цією Офертою, або з її окремими положеннями Замовник зобов’язується припинити перегляд та будь-яке використання Послуг Виконавця.

2.4. Факт оплати замовлених Послуг та/або здійснення дій по реєстрації на сайті, з метою акцепту даної Оферти, зокрема, але не виключно, означає, що Замовник ознайомлений з положеннями Договору та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання – згоден нести відповідальність згідно всіх пунктів, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

2.5. Акцептуючи Оферту, Замовник автоматично погоджується з повним і беззаперечним прийняттям умов Прейскуранта і всіх додатків, у випадку наявності таких додатків, які є невід’ємною частиною цього Договору.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги з вивчення німецької мови дистанційно, спрямовані на підвищення рівня володіння німецькою мовою, які Замовник зобов’язується прийняти та оплатити на умовах і в порядку визначених у цьому Договорі.

3.2. Послуги з вивчення німецької мови надаються Замовнику у вигляді доступу до відео-лекцій, матеріалів та вправ, за необхідності – на занятті в групі, на спліт-заняттях або на індивідуальних заняттях.

3.3. Замовником за цим Договором може бути як сам Замовник або особа, вказана Замовником в онлайн-заявці. 

3.4. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів спрямованих на покращення Замовником власного рівня володіння німецькою мовою.

3.5. Жодних претензій за результативністю застосування Замовником знань та навичок, які було отримано в результаті отримання Послуг, не може бути пред’явлено на адресу Виконавця. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, які було отримано у результаті використання цих знань та навичок, цілком та повністю покладається на Замовника.

4. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

4.1. Замовник самостійно обирає Пакет послуг через Сайт, Telegram бот, а також соціальні мережі dehto.school. 

4.2. Навчальний процес вважається розпочатим, а Послуги вважаються такими, що вже надаютьсяВиконавцем автоматично після купівлі відповідного Пакету послуг через інформаційно-телекомунікаційні мережі зазначені в п. 4.1.

4.3. Виконавець надає Послугу Замовнику відповідно до графіку занять, який Замовник та Виконавець мають визначити з урахуванням завантаженості Замовника. Замовник та Виконавець мають право коригувати графік навчання відповідно до умов цього розділу.

4.4. За домовленістю Сторін Виконавець та Замовник щотижня узгоджують графік спліт-занять на наступний тиждень. 

4.5. У випадку відміни або перенесення спліт-заняття погодженого в порядку п. 4.4 Оферти/Договору з вини Замовника кошти за заняття не повертаються, а заняття вважається таким, що відбулося. 

4.6. Спліт-заняття може бути перенесене у випадку дотримання умов, передбачених в п. 4.3. Оферти/Договору за погодженням Сторін не менше ніж за 5 днів до початку заняття.

4.7. Спліт-заняття може бути відмінене у випадку дотримання умов, передбачених в п. 4.3 Оферти/Договору за погодженням Сторін не менше ніж за 5 днів до початку заняття.

4.8. Виконавець має право змінювати або коригувати дату і годину початку індивідуальних занять, графік надання Послуг шляхом перенесення заняття в зв’язку з настанням обставин, які не залежать від волі Виконавця (наприклад державні свята, хвороба викладача, тощо) попередньо повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за 2 години до дати запланованого заняття. 

4.9. Початком занять за Пакетом послуг є час з моменту купівлі Пакету послуг, а закінченням – збіг терміну доступу до Пакету послуг з моменту його купівлі.

4.10. Початком індивідуальних занять по Пакету послуг є перше заняття за розкладом, а закінченням – останнє заняття за розкладом.

4.11. У випадку, якщо в процесі виконання умов публічної оферти Замовник та Виконавець досягли згоди, щодо зміни Пакету послуг, які надаються Замовнику, залишок сплачених коштів, за які Виконавець ще не встиг надати послугу використовуються для оплати новообраного Пакету послуг з урахуванням його ціни.

4.12. Виконавець також надає послуги у формі розмовних клубів.

4.13. Замовник є вільним у виборі теми розмовного клубу, який він бажає відвідати.

4.14. З моменту реєстрації на розмовний клуб, Замовник отримує доступ до посилання та матеріалів, пов’язаних із заняттям у формі розмовного клубу, після чого Замовник втрачає право на повернення сплачених коштів, крім випадку, визначеного в п. 4.15.

4.15. У випадку, якщо на заняття у формі розмовного клубу зареєстровано менше трьох студентів, заняття не проводиться, а сплачені кошти повертаються Замовнику.

4.16. Виконавець також надає Послугу у формі спліт-занять.

4.17. Спліт-заняття – це форма надання Послуги Замовнику, відповідно до умов якої Виконавець надає одночасно Послугу одному Замовнику, який придбав Пакет послуг для двох осіб, або двом Замовникам.

4.18. У випадку надання Виконавцем Послуги Замовнику у формі спліт-занять, Сторони здійснюють права, виконують обов’язки та несуть відповідальність відповідно до умов Оферти/Договору.

4.19. Кошти за оплачені спліт-заняття не повертаються, крім випадків передбачених законом. Оплачені та непроведені спліт-заняття проводяться на підставі Оферти/Договору.

4. 20. Актуальні умови, розклад, програма, адреса, вартість Послуг, оприлюднюються за адресою: https://dehto.de

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний:
5.1.1. Надавати Послуги Замовнику якісно та в обсязі обраному Замовником відповідно до умов цього Договору.

5.1.2. Надавати Замовнику повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг Виконавцем.

5.1.3. На прохання Замовника роз’яснити йому зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

5.1.4. Не допускати розголошення персональних даних Замовника, а також іншої інформації, яка стосується особистих даних Замовника і стала відома Виконавцю в зв’язку з виконанням цього Договору.

5.1.5. Неухильно дотримуватись положень Договору, які передбачено цією Офертою.


5.2. Виконавець має право:
5.2.1. Отримувати від Замовника плату за обрані Послуги відповідно до умов цього Договору.

5.2.2. Вимагати від Замовника дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

5.2.3. Не допускати Замовника до заходу/навчання, якщо зовнішній вигляд Замовника дає Виконавцю підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин, або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для Виконавця.

5.2.4. Відмовити у наданні Послуг або відмовитись від Договору у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш ніж 2 рази) порушення правил поведінки. При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику івважається штрафною санкцією за порушення умов цього Договору.

5.2.5. На власний розсуд відмовити Замовнику в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг.

5.2.6. Вимагати від Замовника відшкодування нанесеної моральної шкоди на користь Виконавця, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника.

5.2.7. Розвивати комплекс Послуг.

5.2.8. Обробляти персональні дані Замовника під час укладення та виконання Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на підставі угоди Замовника під час акцептування Публічної оферти. Виконавець має право використовувати дані Замовника, надані останнім, будь-яким способом, що не суперечить чинному законодавству України.

5.2.9. Залучати до процесу надання Послуг найманих працівників та/або субвиконавців (субпідрядників), та/або повірених, та/або інших уповноважених осіб Виконавця. При цьому Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за належну якість надання Послуг, такими найманими працівниками та/або субвиконавцями (субпідрядниками), та/або повіреними, та/або іншими уповноваженими особами Виконавця.

5.2.10. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати умови цієї Оферти, Прейскурант (тарифи на Послуги) в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту опублікування нового тексту на сайті, якщо інша (пізніша) дата вступу в силу змін, не зазначена Виконавцем при обнародуванні інформації про зміни. Виконавець рекомендує Замовникові регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет їх змін та/або доповнень. Продовження використання Сайту Замовником після внесення Виконавцем змін та/або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Замовника з такими змінами і доповненнями.

5.2.11. Скасовувати, переривати або переносити будь-які Послуги, змінювати їх матеріали.

5.2.12. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Замовниками в процесі проходження навчання, без жодних обмежень або компенсацій Замовнику.

5.2.13. Здійснювати на електронну пошту Замовника розсилки повідомлень, що містять організаційно-технічну, рекламну чи іншу інформацію про можливості Сайту, Послугів, тощо.

5.2.14. Виконавець має право консультувати Замовника під час оформлення/ підтвердження/оплати Послуг, у тому числі самостійно зв’язуватися з Замовником за вказаною Замовником при реєстрації на Сайті адресою електронної пошти/номером телефону.

5.2.15. Виконавець також має право ініціювати припинення надання Послуг за умови якщо Замовник не користується Послугами Виконавця протягом одного календарного місяця. В такому разі сплачені кошти поверненню Замовнику не підлягають.


5.3. Замовник зобов’язаний:
5.3.1. Здійснювати своєчасну та повну оплату наданої Послуги на користь Виконавця, в порядку та на умовах, визначених на сайті https://dehto.de або  Виконавцем.

5.3.2. Сумлінно виконувати умови цього Договору, а також виконувати вимоги описані на Сайті, дотримуватися загальноприйнятих етичних правил поведінки.

5.3.3. Вчасно з’являтися на заняттях. У разі відсутності Замовника на занятті або запізненні на 15 хвилин, без попереднього погодження з Виконавцем у відповідності до умов цього Договору, Замовник позбавляється права висувати будь-які претензії до Виконавця, Послуги вважаються наданими та вартість їх не повертається.

5.3.4. Забезпечувати лише персональний доступ до електронних ресурсів, які становлять інтелектуальну власність Виконавця.

5.3.5. Використовувати усі навчальні матеріали виключно для цілей виконання цього Договору та не порушувати інтелектуальної власності Виконавця на навчальні матеріали та методики.

5.3.6. Дотримуватися розкладу/графіку навчання, сумлінно виконувати практичні, самостійні та домашні завдання. Не пропускати навчання без поважних причин.


5.4. Замовник має право:
5.4.1. Самостійно вибирати цікаві для нього Послуги.

5.4.2. Отримати Послуги Виконавця в порядку, строки та на умовах, передбачених цим Договором.

5.4.3. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та порядок надання Послуг.

5.4.4. Отримувати від Виконавця роз’яснення про зміст цього Договору та будь-якої з його умов.

5.4.5. Замовляти додаткові Послуги, що підлягають додатковій оплаті.

5.4.6. Вимагати від Виконавця дотримання усіх положень Договору, які передбачено цією Офертою.

5.4.7. Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності Виконавця, яка не вважається Виконавцем конфіденційною.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Вартість Послуг за цією Офертою/Договором визначається Виконавцем на сайті залежно від Пакету послуг на дату його замовлення. Ціни на Послуги вказуються в національній валюті України.

6.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця авансовим платежем до початку надання Послуг. Оплата має бути внесена за весь курс навчання одним платежем.

6.3. Оплата здійснюється перерахуванням на банківський рахунок Виконавця.

6.4. Датою оплати Послуг Замовником вважається дата зарахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця.

6.5. Виконавець має право в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника, здійснювати зміну вартості Послуг, що надаються, опублікувавши нові тарифи на Сайті. Нова вартість Послуг вступає в дію з моменту публікації відповідної інформації на Сайті або після відповідного повідомлення Замовнику в процесі оформлення замовлення, якщо інформація про зміну вартості Послуг ще не опублікована на Сайті і не поширюється на вже оплачені Замовником Послуги.

6.6. Оплачені та проведені у встановлені терміни Послуги вважаються наданими та вартість їх не повертається.

6.6. Індивідуальні оплачені та проведені у встановлені терміни Послуги вважаються наданими та вартість їх не повертається.

6.7. Індивідуальні оплачені, але невикористані у встановлені терміни Послуги вважаються наданими та вартість їх не повертається. У разі скасування запису менш ніж за 4 години до початку надання Послуг, передоплата не повертається.

6.8. Повернення грошових коштів у випадках передбачених цією Офертою/Договором або Законом України «Про цифровий контент та цифрові послуги» здійснюється шляхом особистого подання Замовником на електронну адресу [email protected][email protected]: письмової заяви або письмового звернення у технічну підтримку Сайту.

6.9. За домовленістю Сторін оплачені, але не використані відповідно до умов Договору/Оферти заняття в групі, можуть бути проведені в іншому розмовному клубі.

6.10. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання Замовнику Послуг.

6.11. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань Сторони несуть відповідальність згідно з діючим законодавством України.

7.2. Виконавець докладає всіх розумних зусиль для того, щоб вся інформація на Сайті була точною, достовірною та актуальною. Виконавець не гарантує точність і актуальність будь-якої інформації, розміщеної на Сайті в кожен момент часу, і не приймає претензій щодо будь-яких збоїв і неточностей, а також будь-якого збитку, що є наслідком даних збоїв і неточностей.

7.3. За порушення Замовником права інтелектуальної власності Виконавця, Замовник сплачує штраф у розмірі 1 000 (одна тисяча) гривень за кожне порушення.

7.4. Замовник несе персональну відповідальність за інформацію, яка надається ним при оформленні Пакету послуг.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю такого спору відповідно до норм чинного законодавства України.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха (далі форс-мажорні обставини). При виникненні  форс-мажорних  обставин,  які  роблять  неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти обставини.

9.2. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується документами, які видаються відповідними органами України.

10. СТРОК ДІЇ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту прийняття Замовником пропозиції укласти Договір та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

10.2. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути зроблені Виконавцем в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Замовника. До правовідносин, які виникли до внесення змін та доповнень, застосовується редакція Договору, яка діяла на момент виникнення таких правовідносин. Замовник не має права вносити зміни та доповнення до цього Договору.

10.3. Замовник Послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами шляхом сукупного виконання наступних дій:

10.3.1. обрання бажаного Пакету послуг, інформація про який розміщена на Сайті;

10.3.2. подання заявки через форму запису, яка розміщена на Сайті;

10.3.3. оплата Замовником Послуг Виконавця.

10.4. Факт оплати Замовником Послуг свідчить про безумовне прийняття Замовником умов визначених у цьому Договорі.

10.5. У випадку, якщо після припинення/розірвання дії цього Договору між Сторонами не проведено остаточний розрахунок, то розірвання чи припинення цього Договору не є підставою для відмови Сторін від проведення остаточного розрахунку.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Замовник гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі і він їх приймає безумовно і в повному обсязі.

11.2. Питання не врегульовані цим Договором, підлягають тлумаченню відповідно до норм чинного законодавства України.

11.3. У випадку виникнення  спорів  або  розбіжностей  Сторони зобов’язуються   вирішувати  їх  шляхом  взаємних  переговорів та консультацій.

11.4. Сторони дійшли згоди і домовилися, що всі спори, що виникають з відносин, які регулюються цим Договоромповинні вирішуватися в суді за місцем знаходження Виконавця з обов’язковим дотриманням досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.

11.5. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов цього Договору є недійсними (нікчемними) або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність інших умов цього Договору.

11.6. Нова редакція Договору набуватиме чинності з дати її розміщення Виконавцем на сайті.

11.7. Виконавець має право надсилати Замовнику смс-повідомлення, листи на електронну пошту, телефонувати з метою повідомлення про новинки, акції чи іншої інформації не пов’язаної з конкретним завданням.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Молоков Євгеній Альбертович
ІПН 3706201794
Номер телефону: +380975772093
Адреса ел.пошти: [email protected]    
Місце проживання: 10001, Україна, Житомирська область, м. Житомир, Корольова С.П. майдан, будинок 8.

Додатково

Служба турботи

  • Оберемо найліпший для вас формат навчання

  • Відповімо на будь-які ваші запитання

  • Завжди триматимемо в курсі всіх
    подій та новин

Подавай заявку та навчайся разом з нами

Контакти

Тут може бути розміщенний тест на рівень володіння мовою. Або зробимо посилання для проходження тесту на окрему сторінку.